لطفا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید
نام کاربری
کلمه عبور
1303/3/29
 
 
تلفن
۰۵۶۳۲۲۳۴۷۱۷
نمابر
۰۵۶۳۲۲۳۴۷۱۷
E-mail
bcrc@bums.ac.ir
خیابان معلم- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی- مرکزتحقیقات